Acasă  |  Contact

Legislaţie cu privire la domeniul situaţiilor de urgenţă

• Legi

Format PDF Lege nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control

Format PDF Lege nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (republicată) privind protecţia civilă

Format PDF Lege nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

• Ordonanţe

Format PDF Ordonanţă nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă

Format PDF Ordonanţă de urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

Format PDF Ordonanţă de urgenţă nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

• Hotărâri

Format PDF Hotărâre nr. 1489 din 9 septembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

Format PDF Hotărâre nr. 1490 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

Format PDF Hotărâre nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă

Format PDF Hotărâre nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste

Format PDF Hotărâre nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

Format PDF Hotărâre nr. 259 din 31 martie 2005 privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

Format PDF Hotărâre nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor

Format PDF Hotărâre nr. 547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă

Format PDF Hotărâre nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă

Format PDF Hotărâre nr. 630 din 29 iunie 2005 pentru stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecţie civilă, uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile

Format PDF Hotărâre nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice

Format PDF Hotărâre nr. 1222 din 13 octombrie 2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de conflict armat

Format PDF Hotărâre nr. 1579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare

Format PDF Hotărâre nr. 1669 din 14 decembrie 2005 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Director de Asigurare la Dezastre

Format PDF Hotărâre nr. 1040 din 9 august 2006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă

Format PDF Hotărâre nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

Format PDF Hotărâre nr. 160 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private

Format PDF Hotărâre nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor

Format PDF Hotărâre nr. 1204 din 4 octombrie 2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război

Format PDF Hotărâre nr. 548 din 21 mai 2008 privind aprobarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă

Format PDF Hotărâre nr. 741 din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA

Format PDF Hotărâre nr. 762 din 16 iulie 2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă

Format PDF Hotărâre nr. 1632 din 10 decembrie 2008 privind transmiterea ambulanţelor şi autospecialelor proprietate privată a statului din administrarea autorităţilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti în administrarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti

Format PDF Hotărâre nr. 682 din 3 iunie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional de coordonare a activităţii Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, precum şi a Secretariatului tehnic permanent

• Ordine

Format PDF Ordin nr. 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I. 004

Format PDF Ordin nr. 651 din 23 decembrie 2002 pentru aprobarea clasificării teritoriului naţional în funcţie de gradul riscului producerii incendiilor de pădure

Format PDF Ordin nr. 2002 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap", indicativ GT-050-02

Format PDF Ordin nr. 2003 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri din domeniul sănătăţii", indicativ GT-049-02

Format PDF Ordin nr. 46 din 27 ianuarie 2003 privind aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi dotărilor tehnologice industriale din punct de vedere al siguranţei la foc specific sectoarelor din industria lemnului, ediţia 2002

Format PDF Ordin nr. 360 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă

Format PDF Ordin nr. 1822/394 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc

Format PDF Ordin nr. 217 din 17 februarie 2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor", indicativ NP 086-05

Format PDF Ordin nr. 607 din 19 aprilie 2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu

Format PDF Ordin nr. 638/420 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale

Format PDF Ordin nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase

Format PDF Ordin nr. 683 din 7 iunie 2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice

Format PDF Ordin nr. 684 din 7 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică

Format PDF Ordin nr. 708/923 din 20 iunie 2005 privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor produse pe teritoriul României şi convocarea, după caz, a structurilor privind gestionarea riscului la cutremure

Format PDF Ordin nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

Format PDF Ordin nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

Format PDF Ordin nr. 735 din 22 iulie 2005 privind evidenţa, gestionarea, depozitarea şi distribuirea ajutoarelor interne şi internaţionale destinate populaţiei în situaţii de urgenţă

Format PDF Ordin nr. 736 din 22 iulie 2005 privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din zona de risc în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă

Format PDF Ordin nr. 770 din 24 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc şi a celor de distrugere a muniţiei neexplodate

Format PDF Ordin nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei

Format PDF Ordin nr. 1240/1178 din 5 decembrie 2005 privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi a Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii

Format PDF Ordin nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste

Format PDF Ordin nr. 470/1149 din 6 decembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenţă al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

Format PDF Ordin nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren

Format PDF Ordin nr. 1180 din 3 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă

Format PDF Ordin nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă

Format PDF Ordin nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă

Format PDF Ordin nr. 1352 din 23 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi materialelor care conţin informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat

Format PDF Ordin nr. 823/1427 din 15 august 2006 pentru aprobarea procedurilor de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi a avertizărilor şi alertelor hidrologice

Format PDF Ordin nr. 1436 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de avizare a normelor şi reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor, emise de ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale

Format PDF Ordin nr. 1474 din 12 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă

Format PDF Ordin nr. 551/1475 din 8 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar - invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure

Format PDF Ordin nr. 1489 din 3 noiembrie 2006 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din structurile subordonate

Format PDF Ordin nr. 1494 din 7 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă

Format PDF Ordin nr. 1508/2058/5709 din 20 noiembrie 2006 pentru realizarea şi implementarea în sistemul educaţional a Programului naţional de educaţie antiseismică a elevilor

Format PDF Ordin nr. 106 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

Format PDF Ordin nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

Format PDF Ordin nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

Format PDF Ordin nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

Format PDF Ordin nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

Format PDF Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

Format PDF Ordin nr. 164 din 1 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu

Format PDF Ordin nr. 171/319 din 8 martie 2007 privind unele măsuri pentru avertizarea populaţiei din zonele expuse riscului la cutremur

Format PDF Ordin nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

Format PDF Ordin nr. 247/1235/631/1130 din 10 iulie 2007 privind aprobarea Planului de măsuri vizând realizarea acţiunilor de cooperare între prefecţi şi primari, în calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, şi autorităţile de sănătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei

Format PDF Ordin nr. 252 din 19 iulie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor

Format PDF Ordin nr. 1045/I.G. din 29 august 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice

Format PDF Ordin nr. 168/418 din 18 februarie 2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă

Format PDF Ordin nr. 483 din 19 mai 2008 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă

Format PDF Ordin nr. 562 din 31 iulie 2008 privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de funcţionare a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

Format PDF Ordin nr. 605/579 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale

Format PDF Ordin nr. 607 din 9 septembrie 2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor

Format PDF Ordin nr. 612 din 11 septembrie 2008 privind conducerea, controlul şi comunicarea pe durata implementării Sistemului de Management Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă - SMISU

Format PDF Ordin nr. 632 din 7 octombrie 2008 privind implementarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă

Format PDF Ordin nr. 673 din 9 decembrie 2008 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, în perioada 2009 - 2012

Format PDF Ordin nr. 695 din 19 decembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformei personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum şi a regulilor pentru aplicarea acestora

Format PDF Ordin nr. 14 din 16 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber

Format PDF Ordin nr. 28/2338 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult

Format PDF Ordin nr. 80 din 6 mai 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

Format PDF Ordin nr. 81 din 6 mai 2009 privind stabilirea componenţei nominale a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

• Diverse

Format PDF Manualul Prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii

Format PDF Manualul Primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii